Diễn đàn đan móc
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn đan móc

Diễn đàn dành cho các bạn thích đan móc


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

lephuongvy


Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ

HEAD
Rnd 1: Beg at top, with brown, ch 2, 6 sc in 2nd ch from hook, do not join (see Pattern Notes). (6 sc)
Rnd 2: 2 sc in each st around. (12 sc)
Rnd 3: [Sc in next st, 2 sc in next st] around. (18 sc)
Rnd 4: [Sc in each of next 2 sts, 2 sc in next st] around. (24 sc)
Rnd 5: [2 sc in next st, sc in each of next 3 sts] around. (30 sc)
Rnd 6: Sc in each st around.
Rnd 7: [Sc in each of next 4 sts, 2 sc in next st] around. (36 sc)
Rnd 8: Sc in each st around.
Rnd 9: [Sc in each of next 8 sts, 2 sc in next st] around. (40 sc)
Rnds 10–18: Sc in each st around.
Rnd 19: [Sc in each of next 3 sts, sc dec in next 2 sts] around. (32 sc)
Rnd 20: [Sc in each of next 2 sts, sc dec in next 2 sts] around. Stuff Head. (24 sc)
Rnd 21: [Sc in next st, sc dec in next 2 sts] around. (16 sc)
Rnd 22: Sc in each st around.

BODY
Rnd 23: [Sc in next st, 2 sc in next st] around. (24 sc)
Rnd 24: [Sc in each of next 3 sts, 2 sc in next st] around. (30 sc)
Rnd 25: Sc in each st around.
Rnd 26: [Sc in each of next 4 sts, 2 sc in next st] around. (36 sc)
Rnds 27 & 28: Sc in each st around.
Rnd 29: [Sc in each of next 8 sts, 2 sc in next st] around. (40 sc)
Rnds 30 & 31: Sc in each st around.
Rnd 32: [Sc in each of next 9 sts, 2 sc in next st] around. (44 sc)
Rnds 33 & 34: Sc in each st around.
Rnd 35: [Sc in each of next 10 sts, 2 sc in next st] around. (48 sc)
Rnds 36 & 37: Sc in each st around.
Rnd 38: [Sc in each of next 11 sts, 2 sc in next st] around. (52 sc)
Rnds 39 & 40: Sc in each st around.
Rnd 41: [Sc in each of next 12 sts, 2 sc in next st] around. (56 sc)
Rnds 42 & 43: Sc in each st around.
Rnd 44: [Sc in each of next 13 sts, 2 sc in next st] around. (60 sc)
Rnds 45–50: Sc in each st around. At end of last rnd, fasten off.

BOTTOM
Rnds 1–5: Rep rnds 1–5 of Head. (30 sc)
Rnd 6: [Sc in each of next 4 sts, 2 sc in next st] around. (36 sc)
Rnd 7: [Sc in each of next 5 sts, 2 sc in next st] around. (42 sc)
Rnd 8: [Sc in each of next 6 sts, 2 sc in next st] around. (48 sc)
Rnd 9: [Sc in each of next 7 sts, 2 sc in next st] around. (54 sc)
Rnd 10: [Sc in each of next 8 sts, 2 sc in next st] around, join with sl st in beg sc. Fasten off. (60 sc)
Stuff Body.
Working in back lps, sew last rnd of Body to Bottom.

SNOUT
Rnd 1: With Aran, ch 5, 3 sc in 2nd ch from hook, sc in each of next 3 chs, working on opposite side of ch, 3 sc in next ch, sc in each of next 3 chs. (12 sc)
Rnd 2: [2 sc in each of next 3 sts, sc in each of next 3 sts] twice. (18 sc)
Rnd 3: Sc in each of first 2 sts, 2 sc in each of next 3 sts, sc in each of next 6 sts, 2 sc in each of next 3 sts, sc in each of last 4 sts. (24 sc)
Rnd 4: [2 sc in next st, sc in each of next 3 sts] around. (30 sc)
Rnds 5–8: Sc in each st around. At end of last rnd, join with sl st in beg sc. Fasten off.

ASSEMBLY
Stuff and sew to Head as shown in photo.
Sew black buttons above Snout for eyes.
Sew red pompom on Snout for nose as shown in photo.
With black, embroider mouth using straight stitch (see Fig. 1) as shown in photo.
ANTLER
Make 2.
Rnd 1: With tan, ch 2, 6 sc in 2nd ch from hook. (6 sc)
Rnd 2: [Sc in next st, 2 sc in next st] around. (9 sc)
Rnd 3: [Sc in each of next 2 sts, 2 sc in next st] around. (12 sc)
Rnd 4: Sc in each st around.
Rnds 5 & 6: Sl st in each of first 6 sts, sc in each of last 6 sts.
Rnd 7: Sc in each st around.
Rnds 8–10: Sc in first st, sl st in each of next 6 sts, sc in each of last 5 sts.
Rnds 11–13: Sc in each st around.
Rnd 14: Sc in each of first 3 sts, 2 sc in next st, sc in each of next 4 sts, 2 sc in next st, sc in each of last 3 sts. (14 sc)
Rnd 15: Sc in each st around.
Rnd 16: Sc in each of next 3 sts, 2 sc in next st, sc in each of next 5 sts, 2 sc in next st, sc in each of next 4 sts. (16 sc)
Rnds 17–21: Sc in each st around. At end of last rnd, join with sl st in beg sc.
Fasten off. Stuff.

Small Hump
Rnd 1: With tan, ch 2, 5 sc in 2nd ch from hook. (5 sc)
Rnd 2: 2 sc in each st around. (10 sc)
Rnds 3 & 4: Sc in each st around. At end of last rnd, join with sl st in beg sc. Fasten off.

Large Hump
Rnd 1: With tan, ch 2, 4 sc in 2nd ch from hook. (4 sc)
Rnd 2: 2 sc in each of first 2 sts, 3 sc in next st, 2 sc in last st. (9 sc)
Rnds 3–6: Sc in each st around. At end of last rnd, join with sl st in beg sc. Fasten off.
Stuff Humps. Sew 1 Small Hump to rnds 17–20 on each Antler. Sew 1 Large Hump to rnds 11–15.
Sew Antlers to top of Head with Humps facing inward as shown in photo.

INNER EAR
Make 2.
Row 1: With Aran, ch 5, sc in 2nd ch from hook, sc in each ch across, turn. (4 sc)
Rows 2 & 3: Ch 1, sc in each st across, turn.
Row 4: [Sc dec in next 2 sts] across, turn. (2 sc)
Row 5: Sc in each of next 2 sts, turn.
Row 6: Sc dec in next 2 sts. Fasten off. (1 sc)

Edging
Join brown with sc in end of row 1, sc in end of each of next 5 rows, 3 sc in st on row 6, sc in end of each row across. Fasten off.

OUTER EAR
Make 2.
Rows 1–6: With brown, rep rnds
1–6 of Inner Ear.

Edging
Row 1: Join brown with sc in end of row 1, sc in end of each of next 5 rows, 3 sc in st on row 6, sc in end of each row across, turn.
Rnd 2: Hold Inner Ear on top of this Ear, working through both Ears in back lps, sl st Ears tog around all edges, join with sl st in beg sl st. Fasten off.
Fold bottom edge and sew each Ear to Head below each Antler.

ARM
Make 2.
Rnd 1: With brown, ch 12, sl st in first ch to form ring, ch 1, sc in each ch around. (12 sc)
Rnds 2–7: Sc in each st around.
Rnd 8: [Sc in each of next 5 sts, 2 sc in next st] around. (14 sc)
Rnds 9–13: Sc in each st around. At end of last rnd, join with sl st in next sc. Fasten off.

Hand
Rnd 14: Join red with sc in first st, sc in each st around.
Rnd 15: Sc in each of first 3 sts, ch 3, hdc in 2nd ch from hook, (hdc, sc) in next ch (thumb), sc in each of next 3 sts, 2 sc in next st, sc in each of next 6 sts, 2 sc in last st. (16 sc, 1 thumb)
Rnd 16: Sc in each sc around, pushing thumb down to outside.
Rnds 17 & 18: Sc in each st around.
Rnd 19: [Sc in each of next 2 sts, sc dec in next 2 sts] around. (12 sc)
Rnd 20: [Sc in next st, sc dec in next 2 sts] around. (8 sc)
Rnd 21: [Sc dec in next 2 sts] twice, leaving rem sts unworked. Fasten off. (2 sc)
Sew last rnd closed.
Stuff Arm and Hand.
Flatten rnd 1 and sew to rnd 24 on each side of Body.

VEST
Right Front
Row 1: With green, ch 16, sc in 2nd ch from hook and in each ch across, turn. (15 sc)
Rows 2–6: Ch 1, sc in each st across, turn.
Rows 7–12: Sc dec in first 2 sts, sc in each st across with sc dec in last 2 sts, turn. (3 sc at end of last row)
Row 13: Ch 1, sc dec in first 2 sts, sc in last st, turn. (2 sc)
Row 14: Ch 1, sc dec in 2 sts, turn. (1 sc)
Rows 15 & 16: Ch 1, sc in sc, turn. At end of last row, fasten off.

Bottom Edging
Working in starting ch on opposite side of row 1, with RS facing, join with sc in first ch, sc in each of next 9 chs, hdc in each of next 2 chs, dc in each of next 2 chs, (dc, ch 3, sl st) in last ch. Fasten off.

Left Front
Rows 1–12: Rep rows 1–12 of Right Front. (3 sc)
Row 13: Ch 1, sc in first st, sc dec in last 2 sts, turn. (2 sc)
Row 14: Ch 1, sc dec in 2 sts, turn. (1 sc)
Rows 15 & 16: Ch 1, sc in sc, turn. At end of last row, fasten off.

Bottom Edging
Working in starting ch on opposite side of row 1, with RS facing, join with sl st in first ch, ch 3, dc in same ch, dc in each of next 2 chs, hdc in each of next 2 chs, sc in each of next 10 chs. Fasten off.

Back
Row 1: With green, ch 27, sc in 2nd ch from hook and in each ch across, turn. (26 sc)
Rows 2–6: Ch 1, sc in each st across, turn.
Rows 7–12: Ch 1, sc dec in first 2 sts, sc in each st across, with sc dec in last 2 sts, turn. (14 sc at end of last row)

First Shoulder Shaping
Row 13: Ch 1, sc dec in first 2 sts, sc in last st, turn. (2 sc)
Row 14: Ch 1, sc dec in 2 sts, turn. (1 sc)
Rows 15 & 16: Ch 1, sc in sc, turn. At end of last row, fasten off.


2nd Shoulder Shaping
Row 13: Sk next 8 sts on row 12, join with sc in next st, sc dec in last 2 sts, turn. (2 sc)
Row 14: Ch 1, sc dec in 2 sts, turn. (1 sc)
Rows 15 & 16: Ch 1, sc in sc, turn. At end of last row, fasten off.
Bottom Edging
Working in starting ch on opposite side of row 1, with RS facing, join with sc in first ch, sc in each ch across. Fasten off.

ASSEMBLY
Sew shoulder seams.
Sew side seams.
Place Vest on Reindeer, overlapping Right Front over Left Front, tack in place.
Using green, sew 2 red buttons on Right Front as shown in photo.

SCARF
Row 1: With red, ch 4, dc in 2nd ch from hook, dc in each of last 2 chs, turn. (3 dc)
Rows 2–43: Ch 1, dc in each dc across, turn.
Row 44: Ch 1, dc in each dc across. Fasten off.

FRINGE
Cut 2 strands red, each 12 inches in length. Holding both strands tog as 1, fold in half. Pull fold through st, pull ends through fold. Pull to tighten.
Attach Fringe in each st across both short ends.
Tie Scarf around neck.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Free forum | Nghệ thuật | Thú vui | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất